Правила мови

Російський термін Управление

1. Керування: Рекомендований український еквівалент, його тлумачення та літературне джерело

а) сукупність цілеспрямованих дій, що містить оцінку ситуації та стану об’єкта керування, вибір керівних дій та їх реалізацію;
б) у граматиці – такий синтаксичний формальний зв’язок між словами у словосполуках, коли головне слово вимагає певної відмінкової форми від залежного слова, яка залишається незмінною в разі змінення головного слова.

П р и мітка 1 . В англійській мові відповідником цього терміна є такі терміни: для керування технічними об’єктами – control (автомобілем – driving); для керування соціальними об’єктами (людьми, колективами) – management (державою – government); у граматиці – government.

Примітка 2. У словосполуках вимагає орудного відмінка, наприклад: керування (чим!) промисловістю.

2. Управління – адміністративна установа або відділ якоїсь установи, організації, що керує певною галуззю господарської, наукової, військової діяльності.

П р и м і тка 1 . У зазначених джерелах також з позначками зрідка та рідко зафіксовано вживання терміна управління в значенні керування. Виходячи з цього та вимог Додатку Г до ДСТУ 3966-2000 про необхідність забезпечити однозначну відповідність терміна поняттю, уважаємо таке вживання недоцільним.

П р и м і т к а 2 . У словосполуках вимагає родового відмінка, наприклад: управління (чого?) метеослужби.

При м і т к а 3 . В англійській мові відповідником цього терміна є такі терміни: office, administration; board; (відділ) department.

3. Управа – установа, яка займається громадськими та адміністративними справами.

П р и м і тка 1 . Раніше це слово розглядали лише як історичний термін, але сьогодні термін управа починають активно вживати. Так, у “Новому російсько-українському словнику-довіднику” (1996 р.) с. 572; Тараненка О.О., Брицина В.М. “Російсько-українському словнику (сфера ділового спілкування” (К., 1990), с. 330 він уже не має обмежувальних позначок, а у словниках Войналовича, Моргунюка, Перхача це слово подано як єдиний український відповідник у цьому значенні.

П р и м і т к а 2. Для назв окремих установ терміни управління та управа – синоніми, але термін управа має переваги.

4. Урядування – керування в органах влади. Деякі слова можуть сполучатися з обома іменниками (керування та управління), але значення цих словосполук різне, що можна проілюструвати таким прикладом:

Російський термін

Диспетчерское управление (чем?) энерго-системой

Рекомендований український еквівалент, його тлумачення

Диспетчерське керування (чим?) енерго-системою – централізоване оперативне керування роботою енергосистеми, яке здійснюється диспетчерською службою на основі оптимальних електричних, теплоенергетичних та гідроенергетичних режимів з метою безперебійного забезпечення споживачів енергією належної якості і яким передбачено встановлення добових графіків роботи електростанцій, реалізацію поточних режимів, виведення обладнання в ремонт та ліквідацію аварійних станів енергосистеми.

Диспетчерське управління (чого?) – окрема адміністративна установа або відділ якоїсь установи, організації, що здійснює централізоване оперативне керування роботою енергосистеми. Синонім – диспетчерська служба.

Подаємо рекомендації щодо перекладу українською мовою словосполук, похідних від російського терміна “управление”. Ці рекомендації ґрунтуються на чинних державних стандартах України та новітніх російсько-українських словниках.

Російський термін – Рекомендований український еквівалент

автоматизированная система ситуационного управления (АССУ) – автоматизована система ситуаційного керування (АССК)

автоматизированная система управления (АСУ) – автоматизована система керування (АСК)

автоматизированная система управления предприятием (АСУП) -автоматизована система керування підприємством (АСКП)

автоматизированная система управления службами жизнеобеспечения предприятия (АСУ СЖП) – автоматизована система керування службами життє-забезпечення підприємства (АСК СЖП)

автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) – автоматизована система керування технологічним процесом (АСК ТП)

автоматизированное управление – автоматизоване керування

автоматическое управление – автоматичне керування

автономная система управления – автономна система керування

адаптивное управление – адаптивне керування

алгоритм управления – алгоритм керування

аппарат управления – апарат керування

блок управления – блок керування

возврат управления – повернення керування

дорожно-строительное управление (организация) – дорожньо-будівельне управління, дорожньо-будівельна управа

жилищно-эксплуатационное управление (ЖЭУ) (организация) – житлово-експлуатаційне управління (ЖЕУ)

оперативное управление – оперативне керування

оператор управления – оператор керування

оптимальное управление – оптимальне керування

орган местного самоуправления – орган місцевого самоврядування

орган управления – орган керування

организационная структура управление – організаційна структура керування

организационно-распорядительные методы управления – організаційно-розпорядчі методи керування

органы государственного управления – органи державного урядування

программное управление – програмне керування

программно-управляемый пульт управления – програмнокерований пульт керування

пункт управления – пункт керування

социально-психологические методы управления – соціально-психологічні методи керування

средства управления – засоби керування

строительное управление (организация) – будівельне управління; будівельна управа

терять / потерять управление – утрачати / утратити керування

технологическое управление – технологічне керування

управление адресами – керування адресами

управление базами данных – керування базами даних

управление безопасностью – керування безпекою

управление боевыми действиями на пожаре – керування бойовими діями на пожежі

управление в электроэнергетике – керування в електроенергетиці

управление в реальном времени – керування у дійсному часі

управление данными – керування даними

управление движением – керування рухом

управление дорожным движением – керування дорожнім рухом

управление заданиями – керування завданнями

управление задачами – керування задачами

управление запроектной аварией – керування позапроектною аварією

управление информацией – керування інформацією

управление каналом – керування каналом

управление каналом передачи данных – керування каналом передавання даних

управление качеством – керування якістю

управление качеством программного средства – керування якістю програмного засобу

управление проектной аварией – керування проектною аварією

управление проектом – керування проектом

управление производительностью – керування продуктивністю

управление производством – керування виробництвом

управление процессом – керування процесом

управление реактором – керування реактором

управление ресурсами – керування ресурсами

управление рулем – керування кермом

управление сеансами – керування сеансами

управление сетью – керування мережею

управление сигналами светофоров – керування сигналами світлофорів

управление синхронизацией – керування синхронізуванням

управление системами – керування системами

управление сообщениями – керування повідомленнями

управление технологической подготовкой производства – керування технологічним підготовленням виробництва

управление товарными запасами – керування товарними запасами

управление трафиком станции – керування трафіком станції

управление уровнем – керування рівнем

управление услугами – керування послугами

управление устройствами – керування пристроями

управление экономической системой – керування економічною системою

управленческая деятельность – управлінська діяльність

управленческая задача – управлінське завдання

управленческая игра – управлінська гра

управленческая структура – управлінська структура

управленческая функция – управлінська функція

управленческий аппарат – управлінський апарат

управленческий персонал – управлінський персонал

управленческий труд – управлінська праця

управленческое решение – управлінське рішення

управляемая ракета – керована ракета

управляемая реакция – керована реакція

управляемая система – керована система

управляемое колесо – кероване колесо

управляемое слово – кероване слово

управляемость – керованість

управляемость транспортного средства – керованість транспортного засобу

управляемый аппарат – керований апарат

управляемый вентиль – керований вентиль

управляемый выпрямитель – керований випростувач

управляемый данными – керований даними

управляемый моделью – керований моделлю

управляемый процесс – керований процес

управлять автомобилем – керувати автомобілем

управлять государством – керувати державою

управлять делами – керувати справами

Будь першим, додай коментар

Додати коментар